Η ειλικρίνεια, η διαφάνεια, η καινοτομία, η κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα είναι αξίες που ταυτίζονται με την εταιρεία FOOD AND STYLE, ως αποτέλεσμα της δυνατής και ευρέως αναγνωρισμένης κουλτούρας της. Μία κουλτούρα εμπνευσμένη από τον τρόπο που ο ιδρυτής της ασκεί την επιχειρηματική του δραστηριότητα, η οποία εξελίχθηκε και σταδιακά παγιώθηκε ως θεμελιώδες στοιχείο της εταιρείας.

Σήμερα, εξαιτίας της ανάπτυξης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, η FOOD AND STYLE δραστηριοποιείται με συνεχείς και ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πολυπλοκότητα της καταστάσεως, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι αξίες που αποδέχεται, αναγνωρίζει και μοιράζεται με το προσωπικό της, όπως επίσης και οι ευθύνες που αναλαμβάνει, εντός και εκτός της εταιρείας.

Για τον λόγο αυτό, ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας (εφεξής καλούμενος «Κώδικας») έχει υιοθετηθεί ως ένα απαραίτητο μέσο για να μοιραστούν και να διευκρινιστούν οι αξίες και αρχές της εταιρείας FOOD AND STYLE.

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Τι είναι «Δεοντολογία»;

Ο όρος «Δεοντολογία» περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων ορθής πρακτικής – είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς – που ακολουθούνται από πρόσωπα ή ομάδες.

Αυτός ο όρος, που χρησιμοποιείται γενικά σε μία σειρά από διαφορετικές περιπτώσεις, αναφέρεται σε όλους τους κανόνες και αρχές που πρέπει να ακολουθούνται στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Αν και βασίζεται σε μία αφηρημένη έννοια (αποτελούμενη από αρχές και ιδέες), η εφαρμογή της δεοντολογίας είναι κάθε άλλο παρά θεωρητική: σχετίζεται αυστηρά με την καθημερινότητα και μεταφράζεται σε συγκεκριμένες πρακτικές.

1.2 Επιχειρηματική Δεοντολογία

Όταν γίνονται εκτιμήσεις σχετικά με τη δεοντολογία, στον ευρύτερο τομέα των επιχειρήσεων, και όχι επί ατομικών πράξεων, οι έννοιες της ευθύνης και

 

ατομικής ευαισθητοποίησης θα πρέπει να συνδέονται με τις έννοιες της «Εταιρείας Κοινωνικής Ευθύνης”.

Για την εταιρεία μας, Κοινωνική Ευθύνη σημαίνει η ικανότητα της εταιρείας μας να εκτελεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα, σεβόμενη πλήρως των νόμιμων συμφερόντων των εταίρων και πελατών της, καθώς επίσης προστατεύοντας και διατηρώντας τους περιβαλλοντικούς πόρους για τις μελλοντικές γενιές.

Με άλλα λόγια, η FOOD AND STYLE, κατά την εκτέλεση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, επιδεικνύει τον δέοντα σεβασμό προς όλα τα έμψυχα και άψυχα όντα και αυτό αποτελεί αυτοσκοπό και όχι μία στρατηγική για να επιτύχει κέρδος.

1.3 Ο Κώδικας Δεοντολογίας

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αντιδεοντολογική συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε «πιθανές ευκαιριακές» συμπεριφορές, που υπαγορεύονται από την εσφαλμένη πεποίθηση ότι κάποιος ενεργεί υπέρ της εταιρείας.

Ως εκ τούτου, ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι υψίστης σημασίας για την διασφάλιση ότι όποιος ενεργεί προς όφελος της εταιρείας δεν επιδεικνύει, ποτέ και με οιονδήποτε τρόπο, συμπεριφορές που έρχονται σε ρήξη με αυτές τις κοινά αποδεκτές αρχές.

Το παρόν έγγραφο δεν προορίζεται να ενισχύσει την συμμόρφωση της εταιρείας με την νομοθεσία ή την φήμη της, εξαιτίας του γεγονότος ότι η νομική ευθύνη, ο πλήρης σεβασμός της νομοθεσίας και η δικαιοσύνη – όπως επίσης και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων – είναι ήδη βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη της FOOD AND STYLE και ως εκ τούτου, οι έννοιες αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως στόχοι του Κώδικα Δεοντολογίας.

Συνεπώς, ο πρώτος και κύριος στόχος του παρόντος Κώδικα είναι να γνωστοποιήσει και να μοιραστεί τις αξίες που η εταιρεία μας  αναγνωρίζει και αποδέχεται, σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου αυτές να διέπουν τις συμπεριφορές, ενέργειες και αποφάσεις όλων των εργαζομένων της αλλά και συνεργατών της.

Με άλλα λόγια, όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ευημερία και ο σεβασμός προς τις κοινότητες πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη στις καθημερινές δραστηριότητές μας.

 

2.Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Μέσα από «την Δέσμευσή μας», η FOOD AND STYLE σκοπεύει να ανακοινώσει τους κοινά αποδεκτούς στόχους όλων όσων εργάζονται, αλλά και εκείνων που διατηρούν εξωτερικές συνεργασίες για λογαριασμό της εταιρεία μας, είτε είναι μεμονωμένα άτομα είτε ομάδες.

Η Δέσμευσή μας

Η FOOD AND STYLE δεσμεύεται να προμηθεύει προϊόντα υψίστης ποιότητας και εξαιρετικής γεύσης, που μπορούν να βοηθήσουν σε μία ισορροπημένη διατροφή, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία των περιβαλλοντικών πόρων αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Οι Άνθρωποι

Οι άνθρωποι είναι το κύριο και σταθερό σημείο αναφοράς για τις δραστηριότητες της FOOD AND STYLE. Οι καταναλωτές των προϊόντων μας θα έχουν τέσσερα βασικά δικαιώματα: το δικαίωμα στην ασφάλεια, το δικαίωμα στην ενημέρωση, το δικαίωμα στην επιλογή και το δικαίωμα στο να ακούγονται.

Οι Ανθρώπινοι Πόροι

Οι ανθρώπινοι πόροι (όπως οι εργαζόμενοι της εταιρείας κλπ.) αποτελούν το κεντρικό σημείο αναφοράς μας για ανάπτυξη και επιτυχία.

Η FOOD NAD TSYLE αναγνωρίζει την διαφορετικότητα σε επίπεδο κουλτούρας και δεξιοτήτων ως θεμελιώδη αξία για την βιωσιμότητά της και έχει ως στόχο την προσέλκυση και ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, του πάθους για τα προϊόντα τροφίμων και των πνευματικών ανησυχιών του κάθε εργαζομένου.

Η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και ο σεβασμός θα πρέπει να εμπνέουν κάθε απόφαση και ενέργεια, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλεξάρτησης.

Προϊόντα

Τα προϊόντα μας αποτελούν την καθημερινή μας δέσμευση και όλες οι προσπάθειές μας στοχεύουν στην βελτίωσή τους. Η FOOD AND STYLE επιδιώκει να εστιάζει στην καινοτομία προκειμένου να παράγει προϊόντα υψηλής

 

ποιότητας, τα οποία θεωρούνται ξεχωριστά από τους πελάτες και τους καταναλωτές.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η FOOD AND STYLE δεσμεύεται να εκτελεί τις εργασίες της σεβόμενη πλήρως το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, έχοντας επίγνωση των κοινωνικών και ηθικών ευθυνών της απέναντι στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται και από τις οποίες αντλεί πόρους.

Πελάτες

Η FOOD AND STYLE θεωρεί τους Πελάτες της ως συνέταιρους στην επιδίωξη της επιχειρηματικής επιτυχίας. Έχοντας αυτό κατά νου, η εταιρεία μας επιδιώκει τη συνεργασία μαζί τους στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να βελτιωθούν οι κατηγορίες επιχειρηματικής δράσης και οι εμπορικές πρακτικές, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον σεβασμό της προς αυτούς.

Ανταγωνιστές

Η FOOD AND STYLE αντιλαμβάνεται τον ρόλο των Ανταγωνιστών της ως εποικοδομητική πρόκληση και σημείο αναφοράς, στοχεύοντας στην επίτευξη της επιτυχίας. Η εταιρεία μας επιδιώκει να λειτουργεί σε πλαίσια υγιούς ανταγωνισμού για την συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Κέρδος

Το κέρδος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της βιωσιμότητας της FOOD AND STYLE και παίζει βασικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας.

  1. ΑΞΙΕΣ

Η FOOD AND STYLE στηρίζεται στην προσωπική και επαγγελματική αμοιβαία ανάπτυξη των υπαλλήλων της και θα συνεχίσει να υπάρχει όσο οι βασικές αυτές αξίες γίνονται σεβαστές από όλους τους υπαλλήλους.

Δεδομένου αυτού, η εταιρεία μας βεβαιώνει την δέσμευσή της να λειτουργεί στα πλαίσια της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, των Θεμελιωδών Συμβάσεων και Συστάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, του Καταστατικού Χάρτη της Γης που δημοσιεύτηκε από το Συμβούλιο της Γης και το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών.

3.1 Ειλικρίνεια και Διαφάνεια

Η ειλικρίνεια αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή στην εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων και υποθέσεων τηςFOOD AND STYLE, των διάφορων πρωτοβουλιών της, των προϊόντων της, των ενημερωτικών και επικοινωνιακών στρατηγικών της, ενώ παράλληλα αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτικής διοίκησης της Εταιρείας.

3.2 Κοινωνική Ευθύνη

Η FOOD AND STYLE πιστεύει ακράδαντα ότι, προκειμένου οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες να κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής που ορίζει, θα λειτουργεί με σεβασμό και προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δυναμικό του πλανήτη και την ευημερία των κοινοτήτων που δραστηριοποιείται, ενώ παράλληλα θα προωθεί την ανθρώπινη ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο.

3.3 Δικαιώματα Εργαζομένων

Η FOOD AND STYLE δεσμεύεται να μην επωφεληθεί, έστω και εμμέσως,  από οποιασδήποτε μορφής καταναγκαστική και υποχρεωτική εργασία, ή παιδική εργασία. Καταδικάζει κάθε μορφής διάκριση κατά των υπαλλήλων της, λόγω ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, κατάστασης υγείας, φυλής, εθνικότητας, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων. Αποκηρύσσει απερίφραστα κάθε μορφή διάκρισης στους τομείς των προσλήψεων και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

 

Η εταιρεία δεσμεύεται με αποφασιστικότητα να αποτρέψει κάθε μορφής, άμεση ή έμμεση, παρενόχληση και εκμετάλλευση στο εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, δεσμεύεται να υιοθετεί σε όλες οι αποφάσεις που αφορούν την επαγγελματική σταδιοδρομία των υπαλλήλων της, μόνο αξιοκρατικά κριτήρια, ως προς την απόδοση τους και τον επαγγελματισμό τους.

3.4 Προστασία του Περιβάλλοντος

Η FOOD AND STYLE δεσμεύεται να υιοθετεί σε κάθε της ενέργεια την «αρχή της προφύλαξης» και να εφαρμόσει μία προληπτική προσέγγιση απέναντι στο περιβάλλον και την βιοποικιλότητα. Επιπρόσθετα, υποστηρίζει την προώθηση πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της εταιρικής περιβαλλοντικής υπευθυνότητας καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

3.5 Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία, Κώδικες και Κανονισμούς

Η FOOD AND STYLE θεωρεί την συμμόρφωση με την εθνική και διεθνή νομοθεσία ουσιώδους σημασίας κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της. Ως εκ τούτου, δεσμεύεται να προσαρμόζει την λειτουργία της ώστε να προλαμβάνει αδικήματα και εγκληματικές ενέργειες και να συντάσσεται με τις αρχές της γενικής πρακτικής.

Επιπλέον, η γενικότερη πρακτική αλλά και κάθε απόφαση που λαμβάνει θα υπαγορεύεται από πιθανές εξελίξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

  1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

4.1 Σχέσεις με όλους τους Εταίρους

Η FOOD AND STYLE έχει ως στόχο να διατηρήσει και να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους εταίρους της, σε όλα τα επίπεδα, που χαρακτηρίζονται από δικαιοσύνη, συνεργασία και αμοιβαίο σεβασμό. Με τον όρο εταίροι νοούνται οι μέτοχοι, επενδυτές, εργαζόμενοι, εργολάβοι, πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές, δημόσιοι φορείς, τοπικές και εθνικές κοινότητες και μέσα ενημέρωσης.

 

4.2 Marketing και Επικοινωνία

Η FOOD AND STYLE  δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να συμβάλει σε μια ισορροπημένη διατροφή με τα προϊόντα της. Η διατροφή, ωστόσο, δεν είναι μόνο μία βιολογική ανάγκη, αλλά σχετίζεται άμεσα με την πολιτιστική ταυτότητα του ατόμου· αυτό εξηγεί γιατί όλες οι ενέργειες marketing πρέπει να σέβονται τις αξίες, τα έθιμα και τις πρακτικές όλων στην παραγωγή και διανομή τροφίμων.

Η FOOD AND STYLE, για την εκπλήρωση των στόχων της λοιπόν, δεσμεύεται να:

  • εγγυάται μια σχέση εμπιστοσύνης και αφοσίωσης με τους καταναλωτές της,
  • λαμβάνει υπόψη τις πνευματικές και γνωστικές ανάγκες που φυσικά προκαλούν τους ανθρώπους να σκεφτούν τι τρώνε, παρά να εστιάζουν αποκλειστικά στις βιολογικές τους ανάγκες.

4.3 Πληροφόρηση και λογιστικά αρχεία

Η πληροφόρηση των εταίρων από την FOOD AND STYLE καθώς και οι σχέσεις της με αυτούς θα διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της επικαιρότητας και συνέπειας, σε συμμόρφωση με το δικαίωμα στην πληροφόρηση.

Κάθε εργαζόμενος θα συνεργάζεται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια στα λογιστικά αρχεία, βασιζόμενος σε αληθή, ακριβή και πλήρη δεδομένα για τις λογιστικές εγγραφές.

Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται έτσι ώστε όλες οι συναλλαγές να είναι εγκεκριμένες έγκαιρα και με σωστό τρόπο, να είναι λογικές, νόμιμες, επαληθεύσιμες, επαρκείς και καταχωρημένες στα λογιστικά βιβλία με σωστό τρόπο, σύμφωνα με λογικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ο εύκολος εντοπισμός κάθε λειτουργίας.

Δεν πρέπει επ’ ουδενί να καταχωρούνται ψευδή ή παραπλανητικά δεδομένα στα βιβλία της Εταιρείας, για οποιονδήποτε λόγο.

Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να εμπλέκεται σε τέτοιου είδους παράνομες ενέργειες, ακόμα και του ζητηθεί από κάποιον ανώτερο.

4.4 Δωροδοκία και Κατάχρηση

Η FOOD AND STYLE δεσμεύεται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την αποφυγή της δωροδοκίας και της κατάχρησης.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή πληρωμής, με τον όποιο τρόπο, με σκοπό την επίτευξη ευνοϊκής μεταχείρισης, άμεσα ή έμμεσα, κατά την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που συνδέεται με την εταιρεία μας.

Κάθε εργαζόμενος δεν θα πρέπει να αποδέχεται κάθε μορφής δώρου, που υπερβαίνει ή μπορεί να ερμηνευθεί ότι υπερβαίνει τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές ή την ευγνωμοσύνη που λαμβάνεται από τρίτους. Ο κανόνας αυτός, ο οποίος δεν υπόκειται σε εξαιρέσεις, θα εφαρμόζεται τόσο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργαζόμενος επιδιώκει το δικό του προσωπικό όφελος, όσο και σε αυτές που αντίκεινται προς το συμφέρον της FOOD AND STYLE.